top of page
 • Foto van schrijverJenifer Benton

Eindejaarstips 2023 voor DGA's

Bijgewerkt op: 4 dec. 2023

De fiscale wereld staat nooit stil, en als DGA is het vaak moeilijk om van alles op de hoogte te blijven. Daarom hebben we kort de belangrijkste puntjes samengevat van alle veranderingen en relevante zaken die interessant kunnen zijn voor jezelf en je bedrijf voor het jaar fiscaal optimaal af te sluiten en 2024 goed van start te laten gaan. Aarzel niet ons te contacteren als u vragen heeft, we kijken graag samen naar uw persoonlijke situatie en kunnen dankzij onze expertise je ondersteunen om je huidige situatie fiscaal te optimaliseren.

Belangrijk: Alle informatie in dit artikel is gebaseerd op de informatie die beschikbaar was op de dag van publicatie. Helaas kunnen we de toekomst nog niet voorspellen, en door de flexibele aard van de wetgeving kunnen bepaalde getallen en regels in de toekomst anders zijn.


Eindejaarstips voor DGA's en BV's


Tips voor de BV


1. Claim de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Ga na of het wenselijk is om nu nog te investeren of te wachten met investeringen tot na 1 januari 2024. Als tijdstip van investering geldt het moment waarop u de verplichtingen tot aanschaf of verbetering van het bedrijfsmiddel aangaat. U kunt namelijk voor uw investering in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Het bedrag dat u van de winst mag aftrekken, is afhankelijk van het totaalbedrag dat u per onderneming hebt geïnvesteerd. Om in 2023 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moet u een bedrag tussen € 2.601 en € 353.973 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

 

2. Denk na over milieuvriendelijke investeringen

Indien u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen wilt gaan investeren of hebt geïnvesteerd kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Met toepassing van de MIA kunt u tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75% van het investeringsbedrag. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een liquiditeitsvoordeel, tenzij u daarmee in een verliessituatie terecht komt.

Let op

Raadpleeg de Milieulijst waarop alle bedrijfsmiddelen staan die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL.

 

3. Denk na over energiebesparende investeringen

Ga na of u wilt investeren of heeft geïnvesteerd in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. U kunt dan in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Met de EIA kunt u 45,5% (2023) van het investeringsbedrag aftrekken van uw winst. U dient wel minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel te investeren. Per 2024 wordt het percentage EIA conform het Belastingplan 2024 structureel verlaagd naar 40%.

Let op

Doe binnen drie maanden na de investering een melding bij RVO.nl. U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding. Daarna geeft u de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte.

 

4. Pas op voor de desinvesteringsbijtelling

Indien u bedrijfsmiddelen verkocht of geschonken heeft waarvoor u in vorige jaren investeringsaftrek heeft toegepast dan moet u mogelijk een deel van die aftrek terugbetalen, in de vorm van een desinvesteringsbijtelling. Ga in uw administratie na of u bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar heeft verkocht of geschonken na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed. De waarde van die bedrijfsmiddelen moet dan wel gezamenlijk hoger zijn dan € 2.600.

Let op

Indien u stopt met uw onderneming of een deel daarvan, dan geldt de desinvesteringsbijtelling ook voor de bedrijfsmiddelen die u binnen de desinvesteringstermijn vervreemdt of overbrengt naar uw privévermogen.

 

5. Stop uw winst in herinvesteringsreserve

Gaat u uw bedrijfsmiddelen verkopen of heeft u die dit jaar verkocht? Voeg dan uw boekwinst op bedrijfsmiddelen toe aan de herinvesteringsreserve. Zo voorkomt u dat u direct belasting verschuldigd bent over die boekwinst. Voorwaarde is wel dat u op de balansdatum een voornemen heeft om te herinvesteren in een ander bedrijfsmiddel.

Let op

Ook als u een bedrijfsmiddel verliest, of als het beschadigd raakt en u ontvangt daarvoor een vergoeding, kunt u het verschil tussen deze vergoeding en de boekwaarde van het bedrijfsmiddel opnemen in de herinvesteringsreserve.

 

6. Voorkom vrijval herinvesteringsreserve

U heeft op enig moment de belastingheffing kunnen uitstellen door het vormen van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve moet echter weer worden toegevoegd aan de winst op het moment dat u niet meer van plan bent om te herinvesteren. Ook vindt er alsnog heffing plaats over de boekwinst als er drie jaar verstreken zijn na het boekjaar waarin u de reserve hebt gevormd, en u nog niet een herinvestering hebt gedaan. Ga in uw administratie na of u de vrijval van de herinvesteringsreserve kan voorkomen door die af te boeken op de gedane herinvesteringen.

 

7. Vorm een voorziening

Wilt u winst uitstellen? Ga dan na of u nog een voorziening kunt vormen. Daarvoor is al voldoende dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum, en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum.

Let op

U kunt een voorziening vormen voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel.

 

8. Vorm een egalisatiereserve

Ga na of u kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening in dit boekjaar hebt, die pas in de toekomst tot een piek in de uitgaven leiden. Denk bijvoorbeeld aan specifieke onderhoudskosten aan uw pand, zoals schilderwerk. U kunt dan namelijk een gedeelte van de kosten ten laste van de winst toevoegen aan de egalisatiereserve. Zo verlaagt u ook uw winst voor dit jaar.

Let op

Het bedrag dat u mag reserveren, hangt af van de verwachting over de hoogte van de toekomstige kosten en het tijdstip waarop u de kosten maakt. U moet dus een redelijke schatting maken. Indien later blijkt dat de schatting te hoog is uitgevallen dan moet u het overschot in de winst opnemen. De jaarlijkse toevoeging hoeft niet altijd gelijk te zijn. Deze kan bijvoorbeeld wijzigen als de kosten stijgen of de periode verandert.

 

9. Schrijf af op uw bedrijfsmiddelen

Heeft u nieuwe bedrijfsmiddelen aangeschaft zoals bijvoorbeeld gebouwen, machines, auto’s, inventaris en andere duurzame zaken die u voor de bedrijfsvoering gebruikt, dan kunt u niet alle kosten aftrekken in het jaar van aanschaf (tenzij het bedrijfsmiddel niet meer waard is dan € 450). In plaats daarvan moet u daarover afschrijven. Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel, moet u het bedrag bepalen dat u jaarlijks mag afschrijven. Dit is afhankelijk van de aanschafkosten, de restwaarde en de vermoedelijke gebruiksduur. Volgens de Belastingdienst kunt u hierbij gebruik maken van de lineaire methode. U schrijft dan per jaar een vast percentage af van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde. De formule voor deze berekening van de afschrijving luidt: afschrijving per jaar = (aanschafkosten - restwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur.

Let op

De afschrijving is per jaar maximaal 20% op de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel. Voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10%. Daarnaast wijkt de afschrijving op bedrijfspanden af van de afschrijving op andere bedrijfsmiddelen. Breng uw afschrijvingen dan ook in kaart.

 

10. Denk na over een fiscale eenheid

Ga na of een verzoek om een fiscale eenheid fiscaal voor de vennootschapsbelasting voordeel biedt. Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij namelijk toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan, ook fiscaal niet, maar is niet meer zelfstandig aangifteplichtig. Een voordeel van een fiscale eenheid is dat u de verliezen van een maatschappij kunt verrekenen met winsten van een andere maatschappij die in dezelfde fiscale eenheid is gevoegd. Een belangrijk nadeel kan zijn, dat u voor de afzonderlijke BV’s binnen de fiscale eenheid maar één keer gebruik kunt maken van het tariefsopstapje (19% vennootschapsbelasting voor de eerste € 200.000 winst in 2023; idem voor 2024).

 

11. Maak gebruik van de innovatiebox

Houdt u zich bezig met innovatief onderzoek en bent u een ‘kleinere belastingplichtige’? Dan kunt u alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven, laten vallen in de innovatiebox. De winsten in deze box worden belast tegen een tarief van de vennootschapsbelasting van 9%. Bij grotere belastingplichtige gelden hiervoor extra voorwaarden.

Let op

U bent verplicht om in uw administratie gegevens op te nemen waaruit duidelijk blijkt dat u één of meer immateriële activa bezit die in aanmerking komen voor de innovatiebox. Daarnaast vermeldt u ook het bedrag van de voordelen uit deze immateriële activa en hoe u deze voordelen heeft bepaald.

 

12. Let op de leningen van uw BV

Ga na of u en uw fiscale partner meer dan € 700.000 van uw BV hebben geleend. U dient namelijk het meerdere op te geven als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Bijvoorbeeld: u hebt op 31 december 2023 een lening van € 900.000 van uw BV. Deze is hoger dan de drempel. U geeft in uw aangifte inkomstenbelasting 2023 € 200.000 aan als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) dat belast is tegen een tarief van 26,9%. Hierbij tellen alle schulden aan uw BV mee, behalve de eigenwoningschulden. Hiervoor geldt dat er wel een recht van hypotheek moet zijn ten gunste van de BV. Deze voorwaarde geldt niet als uw eigenwoningschuld al bestond op 31 december 2022.

Daarbij geldt nog steeds de eis dat de lening onder zakelijke condities moet zijn aangegaan met de BV. Dat betekent onder meer dat de BV rente in rekening moet blijven brengen over de lening, waarover de BV vennootschapsbelasting is verschuldigd.

Let op

Mocht u in het verleden afspraken hebben gemaakt met de Belastingdienst over de schulden bij uw BV dan komen deze afspraken te vervallen als het totaal van de schulden meer is dan € 700.000.

 

13. Let op gebruikelijk loon

Indien u werkzaam bent in uw BV waarin u een aanmerkelijk belang hebt dan wordt u geacht een bepaald loon te genieten, het gebruikelijk loon. Dit loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

 • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

 • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever;

 • ten minste € 51.000 (2023).

 

14. Ontvang nog een dividenduitkering

U kunt in 2023 nog een dividenduitkering ontvangen tegen een tarief van 26,9%. Met ingang van 1 januari 2024 gaat dit tarief echter veranderen. Volgens het amendement op het Belastingplan gaat voor dividenduitkeringen boven de € 67.000 het tarief omhoog naar 33%. Voor bedragen tot € 67.000 gaat het tarief naar beneden, namelijk 24,5%.

 

15. Verreken uw verlies uit aanmerkelijk belang

Indien uw inkomen uit aanmerkelijk belang negatief is dan kunt u dit verlies verrekenen met positief inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar ervoor en vervolgens met positief inkomen uit aanmerkelijk belang in de komende zes jaar (voor zover aanwezig).

Let op

Mocht uw verlies uit aanmerkelijk belang niet te verrekenen zijn omdat u geen aanmerkelijk belang meer heeft, dan kunt u uw verlies uit aanmerkelijk belang onder voorwaarden om laten zetten in een belastingkorting.

 

Btw-tips


16. Ga na of u in aanmerking komt voor de kleineondernemingsregeling

U kunt gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR) als u niet meer dan € 20.000 omzet hebt behaald dit jaar. U hoeft dan, als u voldoet aan alle voorwaarden, geen btw meer te berekenen aan uw klanten. Ook doet u geen btw-aangifte meer. Wel kunt u dan ook geen btw meer terugvragen over uw kosten en investeringen.

 

17. Houd rekening met de factuureisen

Ga na of de facturen voldoen aan de eisen voor de btw. De factuur moet de volgende gegevens bevatten:

 • uw volledige naam en die van uw afnemer;

 • uw volledige adres en dat van uw afnemer;

 • uw btw-identificatienummer;

 • uw KVK-nummer, indien aanwezig;

 • een factuurnummer;

 • welke goederen en aantal goederen geleverd;

 • welke diensten en omvang;

 • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling;

 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw;

 • het btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde goederen of dienst.

Let op

Bij internationale leveringen of diensten binnen de EU gelden aanvullende voorwaarden.

 

18. Vraag btw op oninbare vorderingen terug

Indien u de factuur heeft verzonden dan moet u de btw die vermeld staat op die factuur tijdig voldoen op aangifte. Mocht uw klant de factuur niet of maar gedeeltelijk betalen, dan is uw vordering mogelijk (gedeeltelijk) oninbaar. U heeft dan dus onterecht btw betaald. U kunt deze btw terugvragen, zodra het zeker is dat uw vordering oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar beschouwd één jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur.

 

19. Vergeet uw btw-correctie niet

Ga na of u dit jaar of in de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw heeft aangegeven. U bent namelijk verplicht dit te melden. Wijzig dan uw aangifte met het formulier ‘Suppletie Omzetbelasting’.

Let op

Indien blijkt dat door de correctie van uw aangifte u € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte.

 

Tips voor alle belastingplichtigen


20. Heeft u wel of geen fiscale partner?

Ga na of u door de Belastingdienst wordt aangemerkt als fiscale partner dit jaar. Het fiscaal partnerschap betekent dat u samen aangifte kunt doen en bepaalde inkomsten en aftrekposten kunt verdelen. Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven, zijn fiscale partners voor de inkomstenbelasting als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten.

 • Zij hebben samen een kind.

 • Een van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.

 • Zij zijn aangemeld als partners voor een pensioenregeling.

 • Beide partners zijn eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is.

 • Een minderjarig kind staat ook ingeschreven op hetzelfde woonadres en er kan geen zakelijke huurovereenkomst tussen de samenwonenden worden overlegd.

 • Zij waren vorig kalenderjaar al fiscale partners.

 

21. Komt u in aanmerking voor persoonsgebonden aftrek?

Mocht u extra uitgaven hebben dan kunt u deze aftrekken van uw inkomstenbelasting indien deze worden aangemerkt als persoonsgebonden aftrekposten. Het gaat hierbij om betaalde partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, kosten voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte personen en giften.

De persoonsgebonden aftrek komt in mindering op het inkomen in box 1. Een eventueel restant is aftrekbaar van het inkomen in box 3 (tarief 32% in 2023) en vervolgens van het inkomen in box 2 (tarief 26,9% in 2023). Houd er verder rekening mee dat de persoonsgebonden aftrek in 2023 nog slechts tegen maximaal 36,93% aftrekbaar is.

 

22. Houd rekening met belasting over uw vermogen

Ga na hoe hoog uw vermogen is dit jaar. Is uw vermogen niet hoger dan uw heffingsvrij vermogen? Dan heeft u geen voordeel uit sparen en beleggen en hoeft u geen belasting te betalen in box 3. Het heffingsvrij vermogen is € 57.000 per persoon (in 2023). Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000. Is uw vermogen wel hoger? Dan telt alleen het deel erboven mee voor de berekening van de belasting in box 3. Daarvoor gelden dan de volgende rendementspercentages voor 2023:

 • bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36% (voorlopig);

 • beleggingen/andere bezittingen: 6,17% (staat vast);

 • schulden: 2,57% (voorlopig).

Over het berekende rendement betaalt u 32% inkomstenbelasting in box 3. Bij amendement op het Belastingplan wordt dit tarief in 2024 verhoogd naar 36%.

 

23. Overweeg een schenking

U kunt dit jaar nog een vrijgestelde schenking doen van € 2.418 per persoon. U kunt als ouder een hoger vrijgesteld bedrag aan uw kind schenken van € 6.035.

Let op

Partners, zoals ouders of grootouders, worden gezien als één schenker.

 

24. Overweeg een schenking voor eigen woning

U kunt nog dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de verhoogde vrijstelling voor de schenking voor een eigen woning. De eenmalig verhoogde vrijstelling bedraagt in 2023 € 28.947 (de ‘jubelton’ is in 2022 afgeschaft). De schenkvrijstelling eigen woning wordt conform het Belastingplan per 2024 helemaal geschrapt.

De schenking dient te worden geschonken aan de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar, of partner van de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar. Ook hebben ze beiden niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker.

Let op:

Hoewel de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning al per 1 januari 2023 is afgeschaft, kun je een schenking uit 2022 dit jaar (voor eind 2023!) nog belastingvrij aanvullen tot een maximum van € 106.671 onder het overgangsrecht. Dit betekent dat de aanvulling vóór 01-01-2024 per bankoverschrijving moet zijn betaald en dat het geld vóór 1 januari 2025 door de ontvanger moet zijn besteed aan de eigen woning.

 

25. Schaf dure aankopen nog dit jaar aan

Bent u van plan binnenkort een dure aankoop te doen, dan kan het fiscaal lonen om deze aankoop uiterlijk 31 december 2023 te doen en te betalen. U verlaagt zodoende uw vermogen en vermindert zo de box 3-heffing.

 

26. Denk aan groen beleggen

U kunt ook uw box 3-vermogen verlagen door groen te beleggen. Voor groene beleggingen geldt voor 2023 een vrijstelling in box 3 van maximaal € 65.072. Heeft u een fiscale partner, dan bedraagt de vrijstelling voor u en uw partner gezamenlijk zelfs het dubbele (€ 130.144). Bij amendement op het Belastingplan wordt deze vrijstelling versoberd naar € 30.000 per persoon met ingang van 1 januari 2025.

 

27. Bundel uw zorgkosten

U kunt uw zorgkosten in aftrek brengen in de inkomstenbelasting tegen een tarief van 36,93%. Er geldt wel een drempel, wat betekent dat alleen de zorgkosten boven deze drempel aftrekbaar zijn. Heeft u al kosten gemaakt maar komt u onder de drempel? Overweeg dan om bijvoorbeeld de geplande aankoop van een prothese of steunzolen nog dit jaar te doen zodat u over de drempel komt.


Eindejaarstips voor DGA's 2023 samengevat

Zoals je kan lezen in dit artikel, er zijn enorm veel eindejaarstips dit jaar voor DGA's. Gelukkig sta je er niet alleen voor, wij staan paraat om u bij al uw vragen bij te staan. Samen kijken we graag naar uw persoonlijke situatie om uw situatie fiscaal te optimaliseren.

5 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page